C#求解方程组 进行到一半 不知道怎么写了

ejiyuan 2022-08-14 16:36:04

double Q=535.9322935;

double N=0.012;

double T=0.012;

double i=0.003;

double A = Math.Pow(di, 2) * (T - (1 / 2) * Math.Sin(2 * T));

double V = (1 / N) * (Math.Pow((di / 2) * (1 - Math.Sin(2 * T) / 2 * T), 2 / 3)) * (Math.Pow(i, 1 / 2));

// 求 di

// 已知:Q = A * V

 

...全文
44 1 打赏 收藏 举报
写回复
1 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
zara 08-14

思路,一个是试差迭代,一个是求反函数;你这里好像求反函数即 di 的公式简单,A=f1(...)*di^2,V=f2(...)di^(2/3) AV=di^(8/3)*f3(...) 这样 di 的公式就出来了。

  • 打赏
  • 举报
回复
发帖
C语言

6.7w+

社区成员

C语言相关问题讨论
社区管理员
  • C语言
  • 花神庙码农
  • 架构师李肯
加入社区
帖子事件
创建了帖子
2022-08-14 16:36
社区公告
暂无公告