QC s3/4 日志如何触发?

大雨倾盆哗啦啦 2022-11-10 10:41:42

QC s3/4 日志如何触发?

...全文
33 1 打赏 收藏 举报
写回复
1 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
weixin_38498942 2022-11-10
  • 打赏
  • 举报
回复

//step1 QMI 设置 nr5g_disable_mode 0,它同时具有 SA 和 NSA 频段
05:95:44.575 sys.c NR5G bands 1_64: 0x000681e2 090808d7, 65_128: 0x00000000 003ffe63
05:95:44.575 sys.c NSA NR5G bands 1_64: 0x000681e2 090808d7, 65_128: 0x00000000 003ffe63

//step2 QMI设置nr5g_disable_mode 1 DISABLE_MODE_SA,SA频段为0,只有NSA频段
05:96:24.556 sys.c NR5G bands 1_64: 0x00000000 00000000, 65_128: 0x00000000 00000000 // SA band 0
05:96:24.556 sys.c NSA NR5G bands 1_64: 0x000681e2 090808d7, 65_128: 0x00000000 003ffe63 // NSA band not 0

相关推荐
发帖
Qualcomm开发

700

社区成员

为移动开发者提供丰富的解决方案、全面的技术下载。本版以游戏、多媒体、高效能等三个技术为核心,为开发者营造一个轻松、高效的学习交流平台。
社区管理员
  • Qualcomm开发
  • 霍大神
加入社区
帖子事件
创建了帖子
2022-11-10 10:41
社区公告
暂无公告